Εξωτερικές Εργασίες

 

  • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
  • Πληρωμή Φόρων
  • Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων
  • Εξόφληση λογαριασμών