Λογιστικές Υπηρεσίες

 

  •  Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων
  • Συστάσεις , μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών
  • Σύνταξη ισολογισμών
  • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες