Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 

  • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων
  • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας
  • Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις