Τραπεζικές Εργασίες

 

  • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων
  • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Επικοινωνία με τράπεζες
  • Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση
  • Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων